ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම අන්තර්ජාල ණය සේවාව

Oncredit
 • ණය මුදල: රු. 50000
 • ණය ආපසු ගෙවීම් කාල සීමාව: දින 122
 • විනාඩි 10ක් ඇතුලත ඔබ අයදුම් කරන පළමු ණය මුදල නොමිලේ ලබා ගන්න!

 

මුළු ලකුණු
5/5
Total score
5/5
 • Loan Amount: Rs. 40000
 • Loan Period: 120 days
 • Stand chance to win fabulous prizes

Robocash
Total score
5/5
 • Loan Amount: Rs. 60000
 • Loan Period: 182 days
 • Interest Rate 1,50% per day 
Total score
5/5
Total score
3.5/5
 • Loan Amount: Rs. 40000
 • Loan Period: 182 days
 • Interest Rate 12%
Total score
5/5
 • Loan Amount: Rs. 40000
 • Loan Period: 5-30 days
 • Interest Rate 12%

 

 • Loan Amount: Rs. 15000
 • Loan Period: 121-183
 • Get your first loan now, fast and hassle free
Total score
4.8/5
 • Loan Amount: Rs. 15000
 • Loan Period: 122 days
 • Interest Rate 15,8-18,1%
Total score
4.1/5
 • Term new loan: 1-120 days
 • Amount: 3K-20K
 • Interest rate: 0,1%
Total score
4.5/5
 • Term repeat loan: 1-120 days
 • Amount: 20K-100K
 • Interest rate: 0,6%
Total score
5/5
 • Term new loan: 90-360 days
 • Amount: 5K-25K
 • Interest rate: 0%
Total score
5/5
 • Term new loan: 90-360 days
 • Amount: 5K-25K
 • Interest rate: 15%

🟢Fixed interest rates: 

First loan interest free
🟢loan amount:from 5 000 to 50 000 LKR
🟢loan decision:5-30 min
🟢client age:

21-65 years

🟢offered to customers:

a citizen of Sri Lanka and residing in Sri Lanka

Get an online loan in 3 steps

Step 1

Choose a loan company

Step 2

Submit your application and get loan approval

Step 3

Get money within 15 minutes

Our advantages in finding an online loan

Best offers

Oncredit
5/5
Lotusloan
3.7/5
Robocash
3.5/5

MoneyX – how to take out an online loan in Sri Lanka

Online loans in Sri Lanka are becoming more and more popular, and this is because they are widely available and offer a simplified procedure of taking out. You don’t even need to be too distracted from your current activities to make an application. All you need is access to the internet, because the application is submitted online. The MoneyX platform can help with this, providing a user-friendly platform with an intuitive interface.

Is it possible to get an urgent loan?

Online service, non-cash payments and transactions in online banking have become a necessary part of a business person’s life. To avoid wasting time on queues, today it is easy to take out an online loan at MoneyX, in the comfort of your own home. This is especially important when the situation is urgent and every minute is precious. There is a chance to shorten the time required for the paperwork and get the money you need more quickly. People between 18 and 70 years old can use the service without any worries and are guaranteed to get money into their account.

Features of obtaining

The most common types of loan include getting a credit card and a cash loan for any purpose. Applying for a cash loan in Sri Lanka with MoneyX at any time of day or night is extremely easy. Everything is done in just a few steps and the process takes minutes. The sequence of steps:

 1. Indicate the amount of credit you wish to receive.
 2. Determine the repayment date.
 3. Fill in the application form, where you will have to provide the most important personal and contact details.
 4. Send form.
 5. Perform a verification transfer that will confirm the authenticity and identity of the person.
 6. The transfer must be made from an account owned by the applicant.

If the creditor approves the application and accepts a positive payment decision, the money is paid to the account that was indicated in the application form. You can contact MoneyX on weekdays or weekends if you need a quick payment.

Advantages

To summarise all the above, we can say that among the main advantages of the decision to take an online loan at MoneyX are:

 • convenience;
 • significant saving of time;
 • the possibility of receiving funds on the same day, often within a few minutes of applying;
 • In general, online loans are offered without any formalities and certainly without any red tape – no certificates or documents need to be provided;
 • the loan is approved without preliminary checking with other databases.

As you can see, everything is very simple and easy. All you have to do is read the terms and conditions of the MoneyX for granting a online loan, follow them and wait for the desired amount of money to be credited to your account.

Free online loans without formalities

If you are looking for a formality-free online loan with attractive terms and conditions, this platform can help. It satisfies client expectations by offering financial support without additional costs.

Now you don’t have to worry about going through all the long and boring formalities before you get the necessary amount of money. A significant advantage is that there is no need to make high expenses. You only need to take advantage of the promotional offer, which does not contain commission or interest. Due to the fact that the annual interest rate reaches 0%, the borrower is allowed to receive up to several thousand rupees.

To apply for a loan online for free, you will need:

 • be listed as a new customer and be listed as a registered borrower;
 • repay all debts on time;
 • meet the general criteria of borrowers;
 • apply for an amount that does not exceed the established limit.

When deciding to apply for a free online loan in the near future, bypassing various formalities, it is important to repay your debt on time. Otherwise, the company will add charges. How much this may cost depends on the standard price list. This demonstrates that the loan amount increases due to the addition of fees and interest. In addition, the creditor has full rights to add a charge for late payment.

Disbursement without a creditworthiness check

If you want to bypass the formalities required by this procedure and get a online loan as quickly as possible, you can do so. Non-banking providers usually do not check if the client is listed in databases and debtor registries. If there are any doubts, the lender can examine your credit history more deeply.

Share to friends
Moneyx - best online loans in Sri Lanka up to 50000 rupees